Bendrosios sąlygos

Privatumo

politika

 1. Šios bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos), kurių aktuali redakcija viešinama www.vienasnamuose.lt, yra teisiškai įpareigojantis dokumentas, nustatantis teises ir pareigas tarp:

(1.1.) Vienas namuose – UAB „Vienas namuose“, j. a. k. 306138114, adresas: Slucko g. 8, Vilnius, el. p. labas@vienasnamuose.lt tel. +370 610 62888;


(1.2.) Paslaugų teikėjo – asmens, kuris ketina teikti ar teikia Priežiūros paslaugas naudodamasis Vienas namuose tarpininkavimo paslaugomis;


(1.3.) Kliento – asmens, kuris potencialiai užsakys ar užsakė Priežiūros paslaugas vienu iš šių Sąlygų 5 punkte nurodytų būdų (sau arba kitam asmeniui – Naudos gavėjui).

 1. Priežiūros paslaugos šiose Sąlygose reiškia visas ar, priklausomai nuo Kliento pasirinkimo, dalį šių paslaugų:

Bendravimas (laikraščių skaitymas, pokalbiai ir kita)

Maitinimas (maisto pirkimas, gaminimas, pagalba valgant)

Asmens higiena (pagalba rengiantis, maudantis, nagų kirpimas, plaukų šukavimas, ausų valymas, kita)

Pagalba keliaujant (lydėjimas pasivaikščioti, į gydymo įstaigą ir kitur pagal poreikį)

Pagalba buityje (skalbimas, lyginimas, namų tvarkymas, indų plovimas, kita)

Pagalba atliekant kitas kasdienines užduotis

3. Vienas namuose veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, kuris

(3.1) viešina Priežiūros paslaugų teikimą ir tokiu būdu suranda Klientui Paslaugų teikėją, o Paslaugų teikėjui Klientą;

(3.2) tarpininkauja tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Priežiūros paslaugų užsakymo klausimų (išsiaiškina reikiamas Priežiūros paslaugas, jų teikimo laiką, trukmę, kitus klausimus, susijusius su Priežiūros paslaugų organizavimu, pasiūlo teikti Priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjui ir, jam sutikus, suderina paminėtus bei kitus reikiamus klausimus tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento); (3.3) Vienas namuose atstovauja Paslaugų teikėją

(3.3.1) apskaičiuodamas ir pateikdamas Priežiūros paslaugų kainą Klientui;

(3.3.2) išrašydamas, pateikdamas sąskaitą-faktūrą už Priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjo vardu;

(3.3.3) priimdamas Paslaugų teikėjui skirtus pinigus už Priežiūros paslaugas iš Kliento per savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją (tai laikoma tiesioginiu mokėjimu Paslaugų teikėjui).

 1. Vienas namuose nėra ir negali būti laikomas Paslaugų teikėju.

Paslaugų teikėjas veikia kaip savarankiškas ekonominės veiklos subjektas ir yra visiškai atsakingas už savo veiklos teisėtumą, kokybę, kompetenciją ir kvalifikaciją. Pareiga pasirūpinti jo veiklai pagal teisės aktus reikiamais leidimais (jei privalomi) tenka Paslaugų teikėjui ir Vienas namuose jų netikrina. Vienas namuose neduoda nurodymų Paslaugų teikėjui, jo nekontroliuoja, nesamdo ir neįdarbina. Pats Paslaugų teikėjas pasirenka, ar teikti Priežiūros paslaugas Kliento užsakymu, Naudos gavėjui. Tačiau Vienas namuose turi teisę (ne pareigą), prieš nuspręsdamas siūlyti Priežiūros paslaugų teikimą konkrečiam Paslaugų teikėjui, paprašyti jo tapatybę, teisę vykdyti ekonominę veiklą patvirtinančių dokumentų ar kitos informacijos. Papildomos sąlygos, nustatančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas, įgaliojimus, suteikiamus Vienas namuose, kitos tarpininkavimo ir atstovavimo sąlygos, aprašytos Sąlygų priede „Specialiosios sąlygos Paslaugų teikėjams“ (toliau – Specialiosios sąlygos), kurios pateikiamos Paslaugų teikėjui.

 1. Priežiūros paslaugos gali būti užsakomos vienu iš toliau nurodytų būdų (kurie visi kartu toliau vadinami Platforma):

(5.1) suformuojant ir pateikiant užsakymą www.vienasnamuose.lt (toliau – Portalas);

(5.2) pateikiant užklausą Portale, kai po to užsakymas suformuojamas ir pateikiamas kitu būdu (telefonu, elektroniniu paštu); (5.3) pateikus užklausą Vienas namuose facebook paskyroje (žinute ar pasirinkus „prisiregistruoti“ ir pateikus duomenis), kai po to užsakymas suformuojamas ir pateikiamas kitu būdu (telefonu, elektroniniu paštu);

(5.4) užsakymą suformuojant ir pateikiant telefonu ar elektroniniu paštu. Tam, kad Priežiūros paslaugos galėtų būti užsakytos, Vienas namuose iš Kliento paprašys šių duomenų: Kliento vardas, pavardė, kontaktai (telefono numeris ir, jei naudojamas, elektroninis paštas), paslaugų teikimo vieta (Naudos gavėjo adresas), Naudos gavėjo vardas, būklė, reikiamos Priežiūros paslaugos, kontaktinis telefono numeris ar kita informacija, kaip Priežiūros paslaugų teikimo laiku patekti į jų teikimo vietą. Klientas atsako už suteiktų duomenų teisingumą bei aktualumą ir pasekmes, kilusias dėl suteiktų klaidingų duomenų. Klientui atsisakius pateikti šią informaciją, Vienas namuose turi teisę atsisakyti tarpininkauti Priežiūros paslaugų teikimo klausimais ir nesiūlyti Klientui jokio Paslaugų teikėjo, o Paslaugų teikėjui – Kliento. Klientui siūlomą Paslaugų teikėją Vienas namuose parenka savo nuožiūra, bet gali atsižvelgti į jo pageidavimą. Klientui pasirinkus paslaugas, kurių dėl jų pobūdžio, laiko, kitų priežasčių suteikti nei vienas iš Paslaugų teikėjų negali, Klientas apie tai informuojamas ir užsakymas nevykdomas, o Klientui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas jo sumokėtas už nesuteiktas Priežiūros paslaugas mokėjimas.

 1. Priežiūros paslaugų teikimas sukuria tiesioginius teisinius sutartinius santykius tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento (Vienas namuose nėra šių santykių šalimi), kai įvyksta visos šios aplinkybės:

(6.1) Klientas sumoka Priežiūros paslaugų kainą avansu;

(6.2) Paslaugų teikėjas sutinka teikti Priežiūros paslaugas pagal Kliento užsakymą;

(6.3) Vienas namuose, po Paslaugų teikėjo sutikimo teikti Priežiūros paslaugas pagal Kliento užsakymą, nurodo Klientui Paslaugų teikėjo vardą, pavardę. Vienas namuose nėra ir negali būti laikomas šių santykių šalimi bei jam negali būti taikoma jokia su tuo susijusi atsakomybė ir jis negali būti laikomas atsakingu už bet kokius su tuo susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Vienas namuose nėra atsakingas nei už Priežiūros paslaugų suteikimą nei už jų kokybę. Tik Klientas ir Paslaugų teikėjas yra atsakingi už bet kokius įsipareigojimus ar prievoles vienas kitam, atsirandančius dėl Priežiūros paslaugų teikimo. Jokiu atveju Vienas namuose maksimali atsakomybė, susijusi su jos teikiamomis tarpininkavimo paslaugomis, už visus nuostolius neviršys 500 (penki šimtai) Eur.

 1. Priežiūros paslaugų 1 (vienos) valandos įkainis ir bendra kaina (įkainis padaugintas iš užsakomų valandų skaičiaus) pasiūlomi Klientui atsižvelgiant į Priežiūros paslaugų teikimo vietą (Lietuvos apskritį) ir trukmę (norimą užsakyti valandų skaičių), po to, kai jis suteikė Vienas namuose šią kainai apskaičiuoti reikiamą informaciją.

Minimali Priežiūros paslaugų trukmė, kurią galės užsakyti Klientas, yra 2 (dvi) valandos. Kainos pasiūlymas galioja 7 (septynias) dienas nuo jos pateikimo, t. y. tokį terminą Klientui garantuojama teisė užsisakyti Priežiūros paslaugas už pasiūlytą kainą, o dėl užsakymo patvirtinimo jam kreipusis vėliau, siūloma kaina gali būti atnaujinama Vienas namuose nuožiūra ir iniciatyva. Į Klientui pasiūlomą kainą yra įskaičiuotas mokestis už Priežiūros paslaugas, Vienas namuose tarpininkavimo paslaugų mokestis, Paslaugų teikėjo ir Vienas namuose mokėtini mokesčiai. Papildomai gali būti taikoma kaina už kelionės išlaidas. Kelionės išlaidų dydis yra derinamas atskirai iki Priežiūros paslaugų patvirtinimo ir taikomas tik tuo atveju, jei Priežiūros paslaugų teikimas vykdomas už miesto ribų ar kai jas teikiant reikia vykti į kito miesto teritoriją. Už kelionės išlaidas Klientais Paslaugų teikėjui sumoka per Vienas namuose arba tiesiogiai, priklausomai nuo to, kaip susitarta. Jei teikiant Priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas turi patirti papildomų išlaidų (pavyzdžiui, pavežant Naudos gavėją, Naudos gavėjo maistui, higienos reikmenims ir kita), šias išlaidas Paslaugų teikėjui Klientas privalo padengti papildomai, sumokėdamas už tai tiesiogiai Paslaugų teikėjui.

 1. Klientas privalo tinkamai ir laiku atsiskaityti už Priežiūros paslaugas ir tarpininkavimą.

Klientas atsiskaito avansu, sumokėdamas Vienas namuose apskaičiuotą ir Klientui elektroniniu paštu (ar trumpaja sms žinute, jei Klientas nenaudoja elektroninio pašto) pateiktą kainą, pagal mokėjimo reikalavimus, pateiktus jam tokiu pačiu būdu. Avanso sumokėjimo terminas – ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki Priežiūros paslaugų teikimo dienos. Kol avansas nesumokėtas, užsakymas nevykdomas.

Taip pat atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

 1. Užsakomų Priežiūros paslaugų dažnumą, trukmę, konkretų Priežiūros paslaugų pradžios laiką, Vienas namuose, Klientas ir Paslaugų teikėjas susiderina iš anksto, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki konkrečių Priežiūros paslaugų teikimo dienos, nebent Paslaugų teikėjas sutiks teikti Priežiūros paslaugas likus mažiau laiko iki jų pradžios.

Apibendrintą informaciją apie suderinimą Vienas namuose pateikia Klientui elektroniniu paštu arba trumpąja sms žinute, o Paslaugų teikėjui – trumpąja sms žinute. Klientas privalo informuoti Vienas namuose apie suplanuotų Priežiūros paslaugų atšaukimą ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos, einančios prieš Priežiūros paslaugų teikimo dieną, 10 val., susisiekus su Vienas namuose šiose Sąlygose nurodytais Vienas namuose kontaktais. Priežiūros paslaugų atšaukimas įforminamas Kliento rašytiniu prašymu grąžinti pinigus. Tuo atveju, jeigu Klientas pavėluoja pranešti apie Priežiūros paslaugų atšaukimą, jam grąžintina pinigų suma įskaitoma kaip netesybos Paslaugų teikėjui ir / ar Vienas namuose. Kitu atveju, atšaukus Priežiūros paslaugas, pinigai Klientui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas. Tokios pačios kaip Priežiūros paslaugų atšaukimo sąlygos taikomos Priežiūros paslaugų pradžios laiko pakeitimui, kuris laikomas tinkamai įformintu, kai Vienas namuose apibendrintą informaciją apie sutartą pakeitimą pateikia Klientui elektroniniu paštu. Papildomas pradėtų teikti Priežiūros paslaugų teikimo laikas gali būti užsakomas suderinus su Vienas namuose telefonu ar elektroniniu paštu ir laikomas tinkamai įformintu, kai Vienas namuose apibendrintą informaciją apie sutartą pakeitimą pateikia Klientui (elektroniniu paštu ar sms) ir Paslaugų teikėjui (sms) bei Klientui sumokėjus už papildomos trukmės paslaugas avansu.

 1. Priežiūros paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis jas atlikus arba, jei jų atlikti nebuvo galima dėl Kliento ir / ar Naudos gavėjo, veiksmų ar neveikimo ar Klientui pateikus neteisingą informaciją ar kitaip pažeidus šias Sąlygas.

Jei Priežiūros paslaugos nesuteiktos dėl Paslaugų teikėjo kaltės, tai Kliento pasirinkimu kyla viena iš nurodytų pasekmių:

(10.1) nesuteiktų Priežiūros paslaugų kaina grąžinama Klientui;

(10.2) nesuteiktos Priežiūros paslaugos teikiamos Klientui kitu jo pasirinktu laiku (jas teikiant tam pačiam arba kitam Paslaugų teikėjui).

 1. Teikdami pasiūlymą dėl savo teikiamų paslaugų, planuojamo užsakymo, užsakydami Priežiūros paslaugas ar sutikdami jas teikti, taip pat teikdami ir priimdami Priežiūros paslaugas, privalote:

(11.1) laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

(11.2) pateikti tikrovę atitinkančią ir aktualią informaciją;

(11.3) jei teikiate užsakymą – visą informaciją, galinčią turėti įtakos Priežiūros paslaugų teikimui ar jų kokybei;

(11.4) gerbti kitą asmenį, elgtis su juo mandagiai, pagal įprastus elgesio standartus; (11.5) nesudaryti pavojaus ir nesukelti žalos kito asmens sveikatai, gyvybei ar turtui. Klientas turi teisę į tinkamai suteiktas Priežiūros paslaugas. Vienas namuose turi teisę (ne pareigą) teirautis Paslaugų teikėjo nuomonės apie Klientą, o Kliento – apie Paslaugų teikėją ir, šiam išreiškus nusiskundimų Kliento pasirinkimu atšaukti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugas ir pasiūlyti kitą Paslaugų teikėją arba informuoti Paslaugų teikėją apie turimus nusiskundimus ir paprašyti į juos atsižvelgti.

 1. Kiekvienas asmuo, kuris naudojasi Vienas namuose paslaugomis ar tik domisi jomis (tuo tikslu kreipiasi, lankosi Portale ar kita), tuo patvirtina, kad:

(12.1) yra veiksnus asmuo, turintis teisę sudaryti sutartis;

(12.2) yra susipažinęs su Vienas namuose Privatumo politika (kuri reglamentuoja visų Vienas namuose pateikiamų asmens duomenų tvarkymą. Su jos turiniu galima susipažinti www.vienasnamuose.lt);

(12.3) sutinka su www.vienasnamuose.lt viešinamomis Sąlygomis. Kiekvienas asmuo, per Vienas namuose pateikdamas užsakymą ar sutikdamas teikti Priežiūros paslaugas, besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šiomis Sąlygomis, įsipareigoja jų laikytis;

(12.4) sutinka su Sąlygose nurodytu asmens duomenų perdavimu (sutarties tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo sudarymo ir vykdymo tikslu). Klientas privalo užtikrinti Naudos gavėjo tinkamą informavimą apie Priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, jo asmens duomenų naudojimą ir atsako dėl bet kokių su netinkamu Naudos gavėjo informavimu / sutikimu dėl Priežiūros paslaugų teikimo / duomenų naudojimo, susijusių pasekmių, įskaitant, bet neapsiribojant, jei dėl to Priežiūros paslaugos negalėjo būti suteiktos

 1. Nuosavybės teisė į „Vienas namuose“ prekės ženklą, Portale ar Platformoje pateikiamą informaciją, priklauso Vienas namuose.

Bet koks „Vienas namuose“ prekės ženklo ar kitos minėtos informacijos panaudojimas be aiškiai išreikšto Vienas namuose sutikimo yra draudžiamas. Vienas namuose teisės ir pareigos vienašališku Vienas namuose pranešimu gali būti perkeltos kitam nei šiose Sąlygose nurodytam juridiniam asmeniui, jei jis perima Vienas namuose veiklos vykdymą.

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti, o Klientas neužsakyti iš Paslaugų teikėjo Priežiūros paslaugų Naudos gavėjui ne per Vienas namuose, tuo pačiu laikotarpiu kai Priežiūros paslaugos užsakomos per Vienas namuose ir 12 mėnesių nuo paskutinių per Vienas namuose užsakytų Priežiūros paslaugų teikimo Naudos gavėjui dienos.

Pažeidę šią sąlygą, Klientas ir Paslaugų teikėjas (kiekvienas atskirai) moka Vienas namuose po 300 (trys šimtai) Eur baudą.

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl Sąlygų netinkamo vykdymo ir nevykdymo, sprendžiami tarp Šalių derybų būdu.

Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Jei turite klausimų ar pretenzijų, prašome kreiptis šiose Sąlygose nurodytais Vienas namuose kontaktais.

 1. Vienas namuose turi teisę vienašališkai keisti Sąlygas.

Konkrečiam užsakymui taikoma paskutinė Sąlygų redakcija, viešinama Portale (ar kitaip pateikta)

(a) iki užsakomų Priežiūros paslaugų kainos sumokėjimo avansu (Klietui);

(b) iki sutikimo teikti Priežiūros paslaugas pagal užsakymą (Paslaugų teikėjui). Asmeniui, kuris tik naudojasi Platforma, taikoma Platformos naudojimo metu Portale viešinama Sąlygų redakcija.

Vienas namuose, UAB

Slucko g. 8, Vilnius

Lietuva

© Vienas namuose 2022. Visos teisės saugomos.

Vienas namuose, UAB

Slucko g. 8, Vilnius

Lietuva

© Vienas namuose 2022. Visos teisės saugomos.